Flight App

Flight App

Tính năng mới Flight App :

Phiên bản đầu tiên dành cho người kiểm tra bản Beta . Ứng dụng này yêu cầu quyền đăng nhập vào Sabre Crew Trac. Nếu bạn không biết điều đó, ứng dụng này không dành cho bạn. Vui lòng không tải xuống / xếp hạng ứng dụng này nếu bạn không phải là thành viên của phi hành đoàn có quyền truy cập vào Crew Trac . Nó sẽ không làm việc cho bạn .
Đã thực hiện các thay đổi đối với thay đổi đăng nhập Crew Trac để khắc phục lỗi máy chủ 500 .
flight-app
flight-app
flight-app
flight-app